LOGGA IN

Inget konto? Registrera här

KALENDER

Tis 11/8
Killer Boogie

BLOGGAR

Elin Hagerlinds blogg

Frida och Sakarias

Läs mer

Henrik Erikssons blogg

Bright lights late nights - The Speakeasies' Swing Band

Läs mer

Organisation

Swingkattens organisation kan delas in i fyra huvudområden: De organ som finns beskrivna i föreningens stadgar, föreningens kärnverksamhet, resurser till stöd för kärnverksamheten och projektbaserad verksamhet.

Organisationsschema

I organisationsschemat är kärnverksamheten markerad med orange, resurserna med grönt, projektverksamheten med blått och de formella organen med gult. De heldragna linjerna i schemat illustrerar kommunikationsvägarna i organisationen.

Projektorganisationen har i organisationsschemat placerats utanför den fasta organisation för att illustrera projektens friare ställning. Varje projekt rapporterar direkt till styrelsen.

Ett ”R” i organisationsschemat betyder styrelsen finns representerad i gruppen genom en styrelseledamot.

Formella organ

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet beslutar om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag till årsmötet och till årsmötet inkomna motioner. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och beslutar om hur föreningens vinst eller förlust ska disponeras. Det är årsmötet som väljer ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Valberedningen

Valberedningen utses av årsmötet och består av två till fyra personer varav en är ordförande. Valberedningen är årsmötets redskap för att hitta personer som kan vara lämpliga att välja som styrelseledamöter eller revisorer nästa år.

Revisor

Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet och har till uppgift att granska hur styrelsen leder verksamheten och förvaltar föreningens tillgångar. Revisorn rapporterar till årsmötet.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsens uppgift är att inom ramen för föreningens, Danssportförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar ansvara för föreningens verksamhet enligt av årsmötet fastställd verksamhetsplan och ta tillvara medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att säkerställa att föreningen har en ändamålsenlig och fungerande organisation.

Styrelsens arbete leds av föreningens ordförande. Både ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra poster som kan behövas. För varje verksamhetsområde och pågående projekt inom föreningen utses en styrelseledamot till kontaktperson. Det är till kontaktpersonen som funktionärer och övriga medlemmar i första hand ska vända sig med frågor som rör det aktuella verksamhetsområdet.

 

Kärnverksamhet

Föreningens kärnverksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden: Kurs och träning, show, socialdans och kultur.

Kursverksamhet

Kursverksamheten är indelad i efter föreningens sex huvuddanser: Lindy Hop, Balboa Swing, Boogie Woogie, Stepp, Blues och Autentisk Jazz. Varje dansgren leder och planerar sin egen kursverksamhet samt utbildar och rekryterar instruktörer inom den aktuella dansen. Inom varje dansgren ska det finnas en person som ansvarar för verksamheten och som fungerar som kontaktperson gentemot styrelsen.

Föreningens totala kursverksamhet planeras och samordnas av kursrådet. Kursrådet består av en eller flera företrädare för respektive dans, vanligtvis dansgrenens kontaktperson, en eller flera representanter för träningsverksamheten samt en represent från styrelsen. Styrelserepresentantenär också kontaktperson i styrelsen för frågor som rör kurs- och träningsverksamheten.

Kursrådets huvudsakliga uppgift är att inför varje termin utforma föreningens hela kursutbud i form av terminskurser, intensivkurser, temakurser och prova-på-kurser. Eftersom träningsverksamheten är relativt tätt kopplad till kursverksamheten ansvarar Kursrådet även för den övergripande planeringen av träningarna. Det är även kursrådets uppgift att tillsammans med lokaladministratören fördela tillgängliga kurslokaler mellan de olika danserna, kurserna och träningarna så att bästa möjliga lokalutnyttjande uppnås. Kursrådet hanterar även frågor om utbildning som inte är specifik för en viss dans, till exempel utbildningar i danspedagogik.

För föreningens träningsverksamhet gemensam för alla danser ska det finns en ansvarig person. Det är denna person som företräder träningsverksamhen i Kursrådet. I den mån det förekommer separat träningsverksamhet för enskilda danser avgör Kursrådet på egen hand om denna behöver representation i rådet.

Styrelserepresenten har samma status som övriga medlemmar i Kursrådet och har inte rätt att på egen hand fatta beslut men kan däremot stoppa ett beslut i väntan på ett beslut från styrelsen.

Socialdans

De olika socialdanstillställningarna Cat's Corner, swingkvälarna, parkdansen, bryggdans Boogie Woogie, Shake Rattle and Roll, blueskväll på Grand och Sunday Swivel, är egna verksamheter som var och en ska ha en ansvarig person som leder och planerar verksamheten och är kontaktperson gentemot styrelsen.

Som ett paraply för socialdansen finns Socialdansrådet som består av en representant från varje socialdansevenemang och en styrelserepresentant. Socialdansrådets uppgift är att planera förläggningen av kommande termins socialdanser för att undvika krockar med andra arrangemang inom eller utom föreningen. Rådet sammaträder även vid behov för att utbyta erfarenheter eller diskutera frågor som berör hela socialdansverksamheten.

Showverksamhet

Showverksamheten är organiserad på samma sätt som socialdansverksamheten. Varje showgrupp leder och planerar sin egen verksamhet och ska ha en person som är ansvarig för verksamheten och fungerar som kontaktperson gentemot styrelsen.

För frågor som är gemensamma för showverksamheten finns en grupp, Showrådet, som består av en företrädare för varje showgrupp och styrelsens kontaktperson för showverksamheten. Showrådet sammanträder endast vid behov.

Kulturverksamhet

Inom kulturverksamheten samlas all verksamhet som tar sikte på främjandet av swingdanskulturen, så som filmgruppen och andra liknande verksamheter av mer eller mindre regelbunden karraktär. De enskilda grupperna inom kulturverksamheten ska ha en ansvarig person som rapporterar till styrelsen. En styrelsens kontaktperson ska utses för kulturverksamheten.

 

Resurser till stöd för kärnverksamheten

Vid sidan av kärnverksamheten finns ett flertal grupper som utgör stöd till hela eller delar av kärnverksamheten. Inom varje resursgrupp ska det finnas en ansvarig som även är kontaktperson gentemot styrelsen. Inom styrelsen finns kontaktpersoner för alla resursgrupper, däremot är styrelsen bara representerad i gruppen för ekonomi och administration samt i informations- och PR-gruppen.

Ekonomi och administration

Ekonomi- och administrationsgruppen leds av föreningens kassör. Gruppen sköter mycket av det löpande administrativa arbetet, bland annat bokföring, kassaredovisningar och lokalbokningar. Utöver kassören ingår en kanslist som hjälper kassören med löpande administration och lokaladministratören i gruppen. Lokaladministratören ansvarar för föreningens lokalbokningar.

Arkiv och bibliotek (under uppbyggnad)

Arkiv och biblioteksgruppen är under uppbyggnad. Avsikten är att gruppen ska ansvara för föreningens bibliotek av musik, filmer, böcker och tidskrifter. Dessutom ska den arbeta med att arkivera föreningens handlingar och dokumentera verksamheten.

Teknikgruppen

Teknikgruppen ansvarar för föreningens tekniska utrustning främst ljus och ljud. Gruppen bistår kärnverksamheten och projekten när teknisk kompetens behövs.

Gruppen ansvarar för att föreningen har utrustning som gör det enkelt att arrangera evenemang och kurser. Den ansvarar också för utbildning som säkerställer att det finns tillräckligt många personer med lämplig teknisk kompetens i föreningen.

Informations- och PR-gruppen

Gruppen ansvarar för innehållet på föreningens hemsida och hjälper till med framtagning av annat informations- och PR-material. Den ansvarar också för utskick av nyhetsbrev och andra former av föreningsintern information riktad till alla medlemmar. I gruppen ska det finnas en styrelserepresentant.

Webbredaktionen

Webbredaktionen ansvarar för de tekniska delarna runt hemsidan och SwingWeb.

DJ-gruppen

DJ-gruppen medverkar vid de flesta av föreningens socialdansarrangemang och projekt. Gruppen fungerar främst som en resurspool men diskuterar även generella frågor kring discjockey-verksamheten.

Funktionärsgruppen (under uppbyggnad)

Funktionärsgruppens uppgift är tvådelad. Den arbetar dels med rekrytering till alla poster inom föreningen som inte väljs av årsmötet. Den har även till uppgift att arrangera aktiviteter som uppmuntrar de föreningsaktiva. Funktionärsgruppen bör ha ett nära samarbete med valberedningen.

Träningsvärdar

Träningsvärdarna håller i föreningens öppna träningstillfällen.

 

Projektverksamhet

Ett projekt är en verksamhet som är unik eller inte återkommande och som leds av en tillfällig organisation. Många av Swingkattens projekt är visserligen årligen återkommande, men varje upplaga är unik och projektledarna växlar från år till år. För att illustrera projektens friare roll har de placerats utanför den fasta organisationen i organisationsschemat.

Varje projekt leds av en projektledare som även bygger upp en egen organisation inom projektet. Projektledaren kan rekrytera medarbetare från alla delar av den fasta organisationen. Varje projekt rapporterar direkt till styrelsen via projektets kontaktperson i styrelsen. I större projekt ska en kontaktpersonen i styrelen ingå i projektgruppen. I projektgruppen är styrelserepresentanten underställd projektledaren men har möjlighet att stoppa beslut i väntan på att styrelsen tagit beslut i den aktuella frågan.

Det är styrelsen som formellt utser projektledare och godkänner projektets budget och tidplan. Se guiden för projektledare (kräver inloggning).

 

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans